VOLEJTE  (+420) 775 679 009


VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY SLUŽBY MEDKONTAKT CZ


I. SMLUVNÍ STRANY

Poskytovatel:

IATORIA s.r.o., se sídlem: U Nemocenské pojišťovny 1230/2, 110 00 Praha 1, IČ: 081 04 000, DIČ: CZ08104000, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. C 313041, Bankovní spojení: 115-9676210287/0100. Internetové stránky Poskytovatele – prezentace produktu se nachází na internetové stránce www.medkontakt.cz, www.medstar.cz, www.iatoria.cz (dále jen "Poskytovatel")

(dále jen "Poskytovatel")

Uživatel:

Uživatelem se pro účely těchto podmínek rozumí právnická nebo fyzická osoba, která za účelem provozování své podnikatelské činnosti provede objednávku služby MEDKONTAKT CZ prostřednictvím objednávkového formuláře na webovém rozhraní služby MEDKONTAKT CZ, poštou, telefonicky, osobně nebo jiným způsobem akceptovaným Poskytovatelem. Objednávkou služby se rozumí i úhrada příslušné pro-forma faktury vystavené Poskytovatelem za poskytované služby na další období pronájmu web-designové služby MEDKONTAKT.

(dále jen "Uživatel")

(společně dále jen "Smluvní strany")

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Poskytovatel s URL adresou www.medkontakt.cz jakožto jediný oprávněný provozovatel a správce služby MEDKONTAKT CZ vydává tyto Všeobecné smluvní podmínky pro poskytování služby MEDKONTAKT CZ (dále jen "Smluvní podmínky"). Předmětem Smluvních podmínek je úprava právních vztahů mezi Poskytovatelem a Uživatelem při poskytování služby MEDKONTAKT CZ.

2. Služba MEDKONTAKT CZ (dále jen "Služba") umožňuje Uživatelům pronájem kapacitních, výpočetních a programových prostředků služby MEDKONTAKT CZ v celé její systémové a grafické verzi, jako webové aplikace vč. velmi jednoduché vlastní administrace prostřednictvím počítače nebo jiného obdobného zařízení Uživatele připojeného k síti Internet. Služba Uživatelům umožňuje zveřejnit informace na internetu v předdefinovaných "www stránkách pro lékaře za 5 minut" v předem nastaveném grafickém designu a prostřednictvím vlastní administrace lékaře údaje spravovat, vkládat, upravovat nebo s nimi jinak dále uživatelsky pracovat.

3. Poskytovatel na svých internetových stránkách umožňuje Uživatelům prostřednictvím Služby MEDKONTAKT CZ provoz - zobrazení a administraci textového obsahu internetových stránek v předem stanoveném grafickém designu na doménách II. a III. řádu včetně webhostingu.

4. Smluvní podmínky stanovují základní technické, provozní, organizační a obchodní podmínky pro poskytování Služby a blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele.

5. Smluvní vztah založený v souladu s těmito Smluvními podmínkami vzniká mezi smluvními stranami okamžikem odeslání řádně učiněné internetové objednávky Uživatele prostřednictvím objednávkového formuláře umístěného na stránkách www.medkontakt.cz, ve kterém Uživatel akceptuje tyto Smluvní podmínky (dále jen "Objednávka" nebo "elektronická objednávka") Smluvní vztah založený v souladu s těmito Smluvními podmínkami vzniká též úhradou pro-forma faktury vystavené Poskytovatelem Uživateli, čímž Uživatel potvrzuje objednávku Služby uvedené na takové pro-forma faktuře na stanovené období, není-li výslovně dohodnuto/nebo uvedeno jinak. Uživatel závazně objednává Službu a souhlasí se Smluvními podmínkami jejich akceptací prostřednictvím Objednávky na internetu a/nebo úhradou pro-forma faktury (dále jen "Akceptace"). Akceptací vyslovuje Uživatel svůj závazek řídit se těmito Smluvními podmínkami.

6. Není-li uvedeno jinak, cena za Službu se řídí ceníkem Služby uvedeným na internetových stránkách Poskytovatele a platným ke dni uzavření smluvního vztahu.

7. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí ze strany Uživatele a odesláním Objednávky Poskytovateli. Objednávka se odesílá zvolením formy platby v posledním kroku a pro Uživatele se tímto okamžikem stává závaznou. Objednávka není pro Poskytovatele závazná, obsahuje-li nepravdivé nebo neexistující údaje (obchodní firma, IČ, e-mail, adresa, apod.). V takovém případě je Poskytovatel oprávněn Službu deaktivovat. Nárok Poskytovatele na náhradu škody a/nebo na vydání bezdůvodného obohacení tím není dotčen.

8. Poskytovatel je oprávněn neposkytovat Službu do doby úhrady sjednaného poplatku za Službu ze strany Uživatele, případně je oprávněn již poskytovanou Službu do okamžiku úhrady poplatku ze strany Uživatele přerušit. Doba, po kterou není Služba poskytována z důvodu prodlení Uživatele s úhradou poplatku, se započítává do dohodnuté doby plnění.

III. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely těchto Smluvních podmínek se smluvní strany dohodly na vymezení následujících pojmů a s těmito souhlasí:

1. Smluvní vztah - Obsahem vztahu je závazek Poskytovatele umožnit Uživateli správu informací na internetových stránkách pomocí Služby MEDKONTAKT CZ provozované Poskytovatelem. Uživatelem Služby je osoba, které byla Služba Poskytovatelem řádně zřízena na základě platné Objednávky. Uživatel se zavazuje za tuto Službu zaplatit sjednanou odměnu dle těchto Smluvních podmínek.

2. Služba MEDKONTAKT CZ - je internetová služba určená výlučně podnikajícím fyzickým a právnickým osobám pro provoz a zajištění provozu internetových aplikací a služeb souvisejících s provozem doménových jmen III. řádu prostřednictvím prostředků Poskytovatele Služby a to zejména pro zakládání, úpravu a provozování webových stránek a to ve verzích vymezených v odstavci III. bodu 3. těchto Smluvních podmínek. Uživatel využívá Službu k založení webové prezentace pro ordinaci nebo zdravotnické zařízení. Během registrace si Uživatel zvolí subdoménu a/nebo doménu neboli adresu stránek, která slouží pro zobrazení samotné www stránky a pro přihlášení Uživatele do administračního systému (dále jen "Administrace") pro úpravu www stránek. Služba MEDKONTAKT CZ funguje na bázi pronájmu grafického i obsahového designu aplikace a ročních poplatcích za provoz, administraci vč. hostingu. Obsah webových stránek v systému MEDKONTAKT CZ zůstává ve vlastnictví Poskytovatele a stejně tak jeho práva ke grafickému dílu a vyvinutá webová aplikace - prezentace - tato práva nejsou předmětem prodeje a nepřechází na Uživatele. V případě ukončení smluvního vztahu není Uživatel oprávněn dále užívat jakékoliv grafické prvky, funkcionality, obsah nebo vytvořit jejich zrcadlovou kopii.

3. Objednávka Služby - Objednávkový formulář je umístěný na doménách Služby MEDKONTAKT CZ a slouží k vymezení rozsahu Služeb, které jsou předmětem Objednávky. Uživatel volí variantu OPTIMAL, STANDARD nebo BASIC, varianty jsou typy placené verze Služby, cenově odlišené z hlediska rozsahu zveřejněných informací, šíře funkcionalit a uživatelské i grafické disponibility. Verze OPTIMAL byla vytvořena jako hlavní uživatelsky optimální varianta pro ordinace z hlediska povinně zveřejňovaných informací dle zákona o zdravotních službách s důrazem na uživatelskou jednoduchost a celistvost zveřejněných informací pro zdravotnictví České republiky. Další varianty jsou zjednodušené a cenově dostupnější. Uživatel přijímá Službu tak, jak je nabízena v příslušné verzi s tím, že případné přijetí požadavků Uživatele na odchylky od stanovených verzí Služby je na rozhodnutí Poskytovatele a dohody obou stran s tím, že za takto Uživatelem požadovanou změnu bude stanovena doplňková cena. Součástí Objednávkového formuláře je také zadání Registračních a Fakturačních údajů a odsouhlasení závaznosti těchto Smluvních podmínek (dále jen "Objednávka").

4. Fakturační údaje - se vyplňují dle přednastavených kolonek Objednávky nebo Administrace a zahrnují zejména tyto údaje: firma, adresa sídla ve tvaru ulice, město a PSČ, IČ, DIČ, emailová adresa a telefon (dále jen "Fakturační údaje"). Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. Registrační a Fakturační údaje je možné upravit, a to po přihlášení do Administrace.

5. Akceptace - představuje souhlas Uživatele se Smluvními podmínkami vyjádřený při realizaci Objednávky nebo úhradou pro-forma faktury. Po Akceptaci Poskytovatel Uživateli potvrdí přijetí Objednávky a sdělí mu přístupové údaje k přihlášení do Administrace. Dnem řádného zřízení Služby je den úhrady ceny Služby Uživatelem. Doba prozatímního zřízení Služby za účelem otestování je, není-li uvedeno jinak, doba ode dne objednání Služby do dne úhrady ceny Služby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den řádného zřízení Služby, den vystavení faktury nebo den prodloužení Služby.

6. Platební podmínky - V Objednávce si Uživatel zvolí způsob platby:

- platební kartou přes platební bránu. Při platbě tímto způsobem získává Uživatel slevu na Službu z ceníkové ceny v hodnotě jednoho měsíce dané varianty.

- platbou na fakturu získává Uživatel 10 dní Služby zdarma na zkoušku.

Stránky ve zvolené variantě jsou Uživateli okamžitě k dispozici v obou případech. Právo Poskytovatele na přerušení poskytování Služby nebo odepření poskytování Služby podle těchto Smluvních podmínek tím není dotčeno.

7. Platba kartou přes platební bránu - Při platbě kartou přes platební bránu, získává Uživatel slevu z ceníkové ceny odpovídající ceně 1 měsíce Služby příslušné varianty. Stránky jsou k dispozici Zákazníkovi okamžitě on-line a po dobu sjednaného období poskytování Služby s automatickým prodlužováním ve zvolené variantě. Uživateli je okamžitě emailem zaslána platná faktura - daňový doklad.

8. 10 dní zdarma - platba fakturou - Pokud zvolí Uživatel v Objednávce variantu 10 dní zdarma, Stránky jsou k dispozici on-line po dobu 10 dní v plné verzi zvolené varianty. Uživateli je zaslána emailem tzv. pro-forma faktura. Uživatel má 10 dní na rozmyšlenou, zda Službu bude chtít. Zaplacením pro-forma faktury je objednávka Služby Uživatelem potvrzena. Uživateli je emailem zaslána faktura daňový doklad.

9. Automatické prodlužování - Služba je sjednána vždy na 1 (jeden) rok, pokud není ujednáno jinak. Informace o termínu zahájení poskytování Služby obdrží Uživatel emailem. Jestliže nejpozději 15 dní před ukončením sjednaného období poskytování Služby neoznámí jedna strana druhé straně, že na dalším trvání smlouvy o poskytování Služby nemá zájem, prodlužuje se smlouva znovu na stejné období, na které byla Služba sjednána, a to i opakovaně. Oznámení musí být učiněno písemně a musí být doručeno druhé straně nejpozději v uvedené lhůtě. Pro poskytování Služby na další období platí ustanovení článku II. bodu 8. Smluvních podmínek obdobně.

10. Zveřejnění stránek - Poskytovatel se zavazuje spustit, tj. zveřejnit stránky v Uživatelem objednané varianty okamžitě po dokončení Objednávky v obou verzích plateb. V případě, že nedojde k přijetí platby, je Služba vypnuta - zneveřejněna on-line a to až do doby, než dojde k přijetí platby. Pokud Uživatel nezaplatí déle než 3 měsíce od doručení výzvy k zaplacení emailem, bude obsah stránek zcela vymazán se všemi údaji. Stránky bude možné znovu objednat, ale s nutností vyplnění všech údajů od začátku. Uvedený postup by neměl Uživateli zabrat více než 30 min. času.

11. Doména III. řádu MEDKONTAKT - Služba MEDKONTAKT CZ je automaticky zřízena na doméně III. řádu ve formě www.jménolékaře.medkontakt.cz. Název adresy si volí Uživatel sám v Objednávce a poskytuje tak výslovný souhlas Poskytovateli zahájit poskytování Služeb, zejména provedení registrace zvolené domény III. řádu.

12. Vlastní doména - Službu je možné převést/zobrazit zrcadlově i na vlastní doménu Uživatele II.řádu. Pokud si Uživatel přeje užívat vlastní adresu, kterou má již zřízenu, přesměruje Poskytovatel zobrazení stránek i na jeho vlastní doménu za jednorázový administrační poplatek v hodnotě 500,- Kč bez DPH. (Poplatek je účtován zejména proto, že se jedná o poplatek 3 straně - za zřízení aliasu a/nebo převedení registrace). Doména zůstane registrována na jméno Uživatele a další poplatky spojené s prodloužením registrace domény nese Uživatel, tak jako dosud. Webhosting má Uživatel i pro vlastní doménu v ceně služby MEDKONTAKT.

- V případě, že Uživatel svoji doménu II.řádu nevlastní a přeje si ji zřídit, založí Poskytovatel Uživateli doménu na jeho jméno a přesměruje zobrazení prezentace formou aliasu za jednorázový administrační poplatek 800,- Kč bez DPH a poskytne mu webhosting domény v rámci předplacení Služby ZDARMA.

- Objednávku vlastní domény je Uživatel povinen zaslat emailem na info@medkontakt.cz. Poskytovatel zajistí registraci domény, popřípadě prodloužení registrace doménového jména Uživatele u příslušných registračních autorit. Registrace doménového jména se řídí pravidly a podmínkami příslušných registračních autorit. Není-li uvedeno jinak, majitelem doménového jména, resp. práv k němu, se stává Uživatel. Poskytovatel poskytuje ke Službě MEDKONTAKT CZ SK - doménu III. řádu ZDARMA včetně webhostingu.

- Poskytovatel neodpovídá za případné zamítnutí registrace doménového jména příslušnou registrační autoritou ani za případný zásah doménového jména do práv třetích osob. Při registraci nové domény Poskytovatel neodpovídá za provedení rychlejší registrace objednané domény 3. stranou, pokud proběhne v době nezbytné pro provedení běžných úkonů zpracování objednávky registrační autority, tj. zejména doby nezbytné pro připsání úhrady Služeb na účet Poskytovatele, provedení komunikačních úkonů v rámci registračních prostředí domén, nebo také vyřízení nadstandardních požadavků specificky uvedených Uživatelem. Pro registraci doménového jména používá Poskytovatel údaje poskytnuté Uživatelem při Objednávce Služby. Poskytovatel neodpovídá za možné chyby způsobené uvedením chybných údajů Uživatelem.

- Uživatel se zavazuje hradit cenu služby a dále registrační poplatky své domény Poskytovateli, který následně provede úhradu poplatků příslušnému správci doménových jmen. Uživatel může po předchozím upozornění Poskytovatele využít i možnosti přímé platby poplatků správci doménového jména (registrátorovi), Uživatel dále nese za každoroční úhradu poplatku registrátorovi vlastní odpovědnost.

- Poskytovatel nenese odpovědnost za uvolnění doménového jména k registraci třetí osobě při včasném neuhrazení příslušných poplatků Uživatelem, jakož i při nesplnění podmínek Uživatele vůči registrátorovi domény.

- Vytvořená prezentace se v případě požadavku vlastní domény bude zobrazovat na obou doménách II. i III. řádu.

13. Email MEDKONTAKT - v Objednávce je možné zřídit Uživateli email MEDKONTAKT. V případě, že si jej Uživatel nepřeje zřídit při založení, ale rozhodne se tak dodatečně, je možné o email požádat v Administraci nebo emailem na info@medkontakt.cz.

14. Zveřejněné informace na stránkách Uživatele - Poskytovatel neodpovídá za správnost zveřejněných údajů na Stránkách Uživatele ani za jejich soulad s právními předpisy. Uživatel plně odpovídá za zveřejněný obsah. Poskytovatel nenese odpovědnost za porušení vlastnických práv Uživatelem k ochranným známkám ani za zásah názvu domény, e-mailové adresy nebo jiného označení použitého Uživatelem do práv třetích stran.

15. Ze strany Poskytovatele je doporučeno Uživatelům co nejdříve po založení Služby a zřízení Stránek přihlásit se do administrace a naplnit Stránky platným obsahem. Stránky jsou Uživatelům k dispozici on-line ihned po dokončení Objednávky. Uživatel je povinen si zkontrolovat svoje údaje a přihlásit se do Administrace.

16. Fotografie - Poskytovatel nezodpovídá za Uživatelem vložené fotografie a jiná grafická díla a za případné porušení autorských a jiných obdobných práv.

17. Uživatel se zavazuje neumisťovat na WWW stránkách obsah, který je v rozporu s právními předpisy nebo který odporuje dobrým mravům (zejména obsah eroticky laděnou tématikou). Stránky s tímto obsahem nejsou povoleny. Porušení tohoto článku opravňuje Poskytovatele k pozastavení či zrušení veškerých Služeb poskytovaných Uživateli.

18. Uživatel nesmí využívat Službu způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele nebo třetích stran nebo který by mohl vést k neoprávněnému znevýhodnění ostatních Uživatelů. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu Služby. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu Služby.

19. Na výzvu Poskytovatele k odstranění vad Uživatelem provozované Služby nebo zveřejněných informací, je Uživatel povinen odstranit tyto vady neprodleně, nejpozději však do 48 hodin. Při nedodržení této lhůty je Poskytovatel oprávněn odstranit příslušnou aplikaci z provozu serveru a má rovněž právo jednostranně pozastavit poskytování Služby pro Uživatele až do odstranění vad. Uživatel odpovídá Poskytovateli za škodu způsobenou užíváním Služby v rozporu se Smluvními podmínkami nebo právními předpisy.

IV. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Obsahem vztahu smluvních stran je závazek Poskytovatele umožnit Uživateli vlastní správu internetových stránek pomocí administrace Služby MEDKONTAKT CZ poskytované Poskytovatelem.

2. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý provoz Služby. Výjimku z této povinnosti tvoří skutečnosti, které nejsou Poskytovatelem ovlivnitelné a nelze jim předcházet (např. zásah vyšší moci, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí apod.), nebo úkony nezbytné pro zajištění chodu služeb Poskytovatele (např. údržba hardware, aktualizace software apod.). Tyto výluky z provozu Služby nezakládají Uživateli právo na slevu z ceny, na odstoupení od smlouvy a/nebo na náhradu škody.

3. Poskytovatel je povinen zajistit nepřetržitý monitoring provozu na serveru a zajišťovat průběžně správu serveru pro optimální provoz Služby.

4. Poskytovatel je povinen zabezpečovat Službu před neoprávněným narušením provozu třetí stranou v závislosti na charakteru používaných programových prostředků. V případě, že nastane situace, kdy se dostane do konfliktu řešení bezpečnosti a rozsahu nabízených služeb, má přednost bezpečnost Služby.

5. Uživatel plně odpovídá za správnost, pravdivost a úplnost veškerých údajů uvedených v Objednávce Služby i ostatních informací zveřejněných na stránkách v rámci Služby a za včasné oznámení jakýchkoli změn těchto údajů Poskytovateli a příslušným registračním autoritám. Poskytovatel nenese žádnou odpovědnost za porušení povinnosti Uživatele dle předchozí věty včetně odpovědnosti za nedorozumění vzniklá při komunikaci mezi Uživatelem a Poskytovatelem prostřednictvím elektronické adresy Uživatele, kterou uvedl v Objednávce Služeb.

6. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke zřízené Službě a k programovým prostředkům serveru před zneužitím třetí stranou. Poskytovatel nenese odpovědnost za takovéto zneužití přístupového jména a hesla.

7. V případě, že je po uzavření Smlouvy s novým Uživatelem Poskytovatel kontaktován Uživatelem, který Stránku jako první zaregistroval, tedy dříve než nový Uživatel (dále jen "původní Zákazník") s tím, že došlo ke zneužití jeho Registračních údajů, Poskytovatel oznámí tuto skutečnost novému Uživateli, ukončí jeho Smlouvu v souladu s těmito Smluvními podmínkami a obnoví Smlouvu s původním Uživatelem. Oznámení původního Uživatele podle tohoto článku se považuje za návrh Smlouvy a Objednávku Služeb v rozsahu, v jakém se Stránky nacházejí k datu oznámení, k uzavření smluvního vztahu dochází v tomto případě e-mailovým potvrzením Objednávky Poskytovatelem, ve kterém Poskytovatel původnímu Uživateli potvrdí přijetí oznámení a sdělí mu přístupové údaje k přihlášení do Administrace.

8. Uživatel je povinen při zřizování a správě svých Stránek dodržovat pravidla stanovená těmito Smluvními podmínkami. Uživatel se zavazuje respektovat tyto podmínky, na jejichž základě se zavazuje k tomu, že zejména nebude:

a) uvádět nepravdivé nebo nesprávné Registrační údaje;

b) umísťovat na Stránky data a soubory, které nejsou v souladu s platnými právními předpisy České republiky, nebo data a soubory, které jsou v rozporu s dobrými mravy, se všeobecně uznávanými morálními a etickými pravidly anebo poškozují třetí osoby;

c) umísťovat na stránky fotografie, texty, hudbu nebo jiná data či média, ke kterým Uživatel nevlastní autorská práva nebo licence a nebude jakkoli jinak porušovat cizí autorská práva nebo práva duševního vlastnictví;

d) umísťovat na Stránky odkazy na jiné servery, které porušují autorská práva (warez, gamez, crack, download), popřípadě umísťovat na Stránky obdobný obsah;

f) kopírovat na Stránky obsah jiných webových stránek nebo jejich částí bez svolení jejich autora nebo jiné oprávněné osoby;

g) umisťovat na Stránky obsah erotické nebo pornografické povahy nebo obsah podporující zakázaná hnutí ideologie a toxikománii a jakoukoliv jinou protiprávní činnost;

h) využívat Službu k jejímu dalšímu prodeji nebo kopírovat její části jiným způsobem, než nabízí samotná Služba;

i) vytvářet samoúčelné Stránky sloužící např. ke zvyšování návštěvnosti, k přesměrování na jiné webové stránky apod.;

j) umělým způsobem zvyšovat návštěvnost Stránek;

k) jakýmkoliv způsobem narušovat bezpečnost a plynulý chod Služby;

l) jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno Služby nebo Poskytovatele.

9. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou úmyslným i neúmyslným neoprávněným užíváním poskytnutých prostředků serveru. V případě porušení povinností stanovených Uživateli v těchto Smluvních podmínkách má Poskytovatel vůči Uživateli právo na náhradu škody. Škodou se rozumí mimo jiné čas vynaložený Poskytovatelem na odstranění závadného stavu vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním prostředků serveru Uživatelem, škoda vzniklá na provozu serveru, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu serveru, vícenáklady Poskytovatele, poškození dobrého jména Poskytovatele atd.

10. Uživatel vytváří obsah Stránek a nese veškerou odpovědnost za obsah Stránek. Poskytovatel za obsah Stránek neodpovídá. Uživatel rovněž Stránky samostatně spravuje a upravuje, Poskytovatel neodpovídá za žádné vady Stránek nebo škody způsobené nesprávnou obsluhou, údržbou nebo správou Stránek ze strany Uživatele.

11. Poskytovatel má právo jednostranně vyloučit Uživatele z provozu a tedy pozastavit poskytování Služby bez nároku Uživatele na náhradu v případech, kdy provozem aplikace Uživatele dochází nebo by mohlo dojít ke vzniku škody ostatním Uživatelům či Poskytovateli, dále v případech porušení povinností Uživatelem uvedených v článku IV. bod 8. a/nebo článku I. bod 7. těchto Smluvních podmínek a dále ve všech ostatních případech, kde to Smluvní podmínky stanoví. Poskytovatel může v těchto případech vyloučit Uživatele z provozu i bez předchozího upozornění.

12. Poskytovatel má právo požadovat od Uživatele manipulační poplatek za zrušení vyřízené Objednávky Služby z důvodů na straně Uživatele ve výši 500,- Kč bez DPH.

13. Poskytovatel má právo jednostranně obměňovat, vylepšovat a modernizovat funkce Služby. V takovém případě uvede Poskytovatel popis této změny na www prezentaci http://www.medkontakt.cz.

14. Uživatel je povinen uvést v Objednávce své kontaktní a identifikační údaje pro účel fakturace poskytnutých služeb, registrace a provozu doménového jména a komunikaci s Poskytovatelem. Uživatel je povinen udržovat své kontaktní údaje aktuální pro účely komunikace s Poskytovatelem.

15. Uživatel je povinen chránit poskytnutá přístupová jména a přístupová hesla ke Službě před zneužitím. Na jednání třetích osob, kterým Uživatel umožní (úmyslně i neúmyslně) užívat a/nebo spravovat Službu (např. administrátoři, zaměstnanci, partneři, dodavatelé, atd.) se z hlediska výkonu práv a povinností Uživatele dle těchto Smluvních podmínek pohlíží tak, jako by šlo o jednání Uživatele samotného.

16. Uživatel se zavazuje neprodleně upozornit Poskytovatele služby na zjištěnou technickou nebo bezpečnostní závadu provozu Služby e-mailem zaslaným na adresu info@medkontakt.cz.

17. Uživatel odpovídá za veškerou úmyslnou i neúmyslnou škodu způsobenou při užívání poskytnuté Služby. Poskytovatel je oprávněn žádat po Uživateli náhradu škody způsobenou Uživatelem a ušlý zisk. Náhradou škody se rozumí zejména čas vynaložený Poskytovatelem pro odstranění závadného stavu, vzniklého neoprávněným nebo neodborným užíváním Služby Uživatelem, škoda vzniklá na Službě, škoda vzniklá třetím stranám a zejména ostatním Uživatelům, škoda vzniklá zastavením provozu Služby atd. Náhradou času vynaloženého na odstranění závadného stavu se rozumí náhrada ve výši 800,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce Poskytovatele nebo jím pověřené osoby. Ušlým ziskem je zejména náhrada průměrného zisku, který by Poskytovatel získal za dobu přerušení nepřetržitého provozu Služby, náhrada ušlého zisku způsobeného poškozením dobré pověsti Poskytovatele a ztrátou Uživatelů, vyjádřeného cenou Služby atd.

18. Uživatel tímto uděluje Poskytovateli na dobu trvání smluvního vztahu a dále na dobu 10 let od jeho skončení souhlas s použitím referencí a obrazových materiálů (obchodní firma, logo, vizualizace a realizace služeb apod.) za účelem prezentace služeb Poskytovatele na jeho webových stránkách, v reklamních brožurách a v dalších reklamních materiálech.

V. ZÁVADY, ODSTÁVKY, REKLAMACE, STÍŽNOSTI, SPORY

1. Poskytovatel zajistí nepřetržitý dohled poskytované Služby a odpovídající technickou podporu.

2. V souvislosti s poskytovanou Službou bere Uživatel na vědomí, že může docházet k jejich dočasnému omezení, přerušení nebo snížení kvality. V takovém případě Poskytovatel nenese zodpovědnost za škody, jakož i ušlý zisk, které Uživateli nebo třetím osobám vzniknou nefunkčností poskytované Služby, poškozením, ztrátou nebo únikem dat.

3. Poruchy je Uživatel oprávněn oznámit na telefonním čísle uvedeném na internetových stránkách Poskytovatele www.medkontakt.cz s tím, že je současně povinen uvést čas nahlášení poruchy.

4. Poskytovatel se zaručuje, že do 4 hodin od nahlášení poruchy započnou práce na jejím odstranění, není-li závada způsobena důvody vyšší moci nebo jiné objektivní okolnosti, jež by zahájení v takovémto čase znemožňovaly. V takovémto případě odstraní Poskytovatel poruchu bezodkladně poté, co odpadnou důvody, jež bránily včasnému odstranění poruchy.

5. Náklady na odstranění závad nese Poskytovatel, s výjimkou případů, kdy závadu způsobil Uživatel sám nebo byla způsobena poruchou na jeho koncovém zařízení.

6. Poskytovatel má právo na přerušení poskytovaných Služeb za účelem provedení nutných bezpečnostních upgrade softwaru, údržby či výměny hardwaru, a to v rozsahu ročního průměru 240 minut měsíčně. Poskytovatel bude podle svých možností realizovat plánovanou odstávku v době nižšího provozu o víkendech, svátcích a v nočních hodinách. V těchto případech nevzniká Uživateli nárok na vrácení poplatku nebo jeho části.

7. Poskytovatel neodpovídá za přerušení nebo omezení poskytování Služby a tím vzniklé škody, ev. ztráty dat v důsledku jednání třetích osob, zásahu vyšší moci nebo z důvodu poruchy na zařízení jiných dodavatelů (např. výpadky elektrické energie, telekomunikační spojení atd.), nefunkčností serverů.

8. Poskytovatel neručí za žádné ztráty finančního, materiálního či jiného charakteru, jejich poškozením, či ztrátou dat. V případě poruchy či nedostupnosti serveru se odpovědnost Poskytovatele za škodu omezuje pouze do výše ročního poplatku objednané Služby.

9. Uživatel nesmí využívat Službu takovým způsobem, který by vedl k porušení práva Poskytovatele, třetích stran nebo by mohl zapříčinit znevýhodnění ostatních Uživatelů při sdíleném využívání prostředků serveru. Uživatel nesmí využívat poskytnuté prostředky ani takovým způsobem, kterým by získal neoprávněné zvýhodnění oproti ostatním Uživatelům, nebo takovým způsobem, který by mohl vést k porušení nebo poškození provozu serveru. Za závažné porušení povinností Uživatele je považován zejména pokus o narušení bezpečnosti a nepřetržitosti provozu Služby. Jakékoliv neoprávněné technické zásahy do provozu Služby jsou zakázány. Jakákoliv činnost směřující přímo či nepřímo k poškození nebo vyřazení Služby z provozu je zakázána. Má-li Poskytovatel důvodné podezření či poznatky o tom, že Uživatel vyvíjí činnost podle předchozí věty, je oprávněn okamžitě přerušit poskytování Služby Uživateli bez jakékoliv náhrady. Pokud dojde ze strany Uživatele ke změně DNS u domény na jiné než Poskytovatele, je Poskytovatel oprávněn přerušit poskytování Služby. Dojde-li k přerušení poskytování Služby za podmínek uvedených v tomto odstavci, nevzniká Uživateli nárok na vrácení poplatku ani jeho části. Uživateli je výslovně zakázáno přistupovat k programovému kódu aplikace Poskytovatele. Za jakékoliv zneužití programového kódu či jeho části je Uživatel odpovědný podle předpisů na ochranu autorských práv a/nebo trestněprávních předpisů.

10. Uživateli je dále výslovně zakázáno nasměrovat/přesměrovat doménu Uživatele na servery Poskytovatele, pokud pro tuto doménu není zřízen řádný účet u Poskytovatele nebo pokud k tomuto úkonu nebyl dán výslovný souhlas ze strany Poskytovatele. Tento souhlas může být udělen Uživateli emailem.

11. Pokud by nastal případ, že by k technické závadě došlo z důvodů na straně Uživatele, Poskytovatel vyzve Uživatele emailem k odstranění vad Uživatelem provozované aplikace. Uživatel je povinen odstranit tyto technické vady aplikace neprodleně, nejpozději však do 24 hodin. Jestliže Uživatel není schopný z důvodu objektivních překážek odstranit vady do 24 hodin, je povinen odstranit aplikaci z provozu serveru, pokud tak neučiní, má Poskytovatel právo jednostranně pozastavit poskytování Služby pro Uživatele do doby odstranění vad. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou technickými vadami aplikace provozované Uživatelem třetím osobám i za škodu způsobenou Poskytovateli.

12. V případě, že se Uživatel domnívá, že poskytovaná Služba neodpovídá sjednaným podmínkám, a proto vykazuje vady, je oprávněn příslušná práva z odpovědnosti za tyto vady písemně uplatnit u Poskytovatele, a to e-mailem zaslaným na adresu info@medkontakt.cz nebo osobně v kterékoli provozovně Poskytovatele. Uživatel je povinen tuto vadu oznámit bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Uživatel je při uplatňování reklamace povinen svou reklamaci řádně zdůvodnit s popisem vady. Současně je povinen Poskytovateli předložit doklad o poskytnuté Službě - stejnopis Objednávky, fakturu apod. Reklamaci Poskytovatel vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od oznámení vady. Práva a povinnosti z odpovědnosti za vady se řídí platnými právními předpisy s tím, že právo volby způsobu odstranění vady náleží Poskytovateli.

VI. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za Službu je stanovena ceníkem Poskytovatele zveřejněným na internetových stránkách Poskytovatele MEDKONTAKT CZ platným v den uskutečnění Objednávky Uživatelem. Cena může být stanovena též individuální nabídkou Poskytovatele. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Je-li Poskytovatel plátcem DPH, bude k ceně Služby a k jakýmkoliv jiným poplatkům připočtena DPH ve výši dle platných právních předpisů.

2. Pokud Poskytovatel nabízí Službu za zvýhodněnou cenu, má Uživatel právo získat Službu za tuto zvýhodněnou cenu, pokud budou splněny stanovené podmínky pro získání zvýhodněné ceny. Pokud Uživatel učiní Objednávku s příslibem splnění podmínek nutných pro získání zvýhodněné ceny popř. objednávkou tzv. "akce", a následně podmínky nutné pro poskytnutí zvýhodněné ceny nesplní nebo je poruší, je povinen zaplatit za Službu cenu základní dle ceníku v den učinění Objednávky.

3. Uživatel se zavazuje uhradit cenu Služby na základě výzvy k úhradě Služby zaslané Poskytovatelem elektronickou poštou na e-mail zadaný Uživatelem při objednávce Služby na účet Poskytovatele. Dnem splnění peněžního závazku je den připsání částky na bankovní účet Poskytovatele při placení převodem nebo přes platební bránu, popř. v den, kdy byla odpovídající částka uhrazena Poskytovateli v hotovosti. Uživatel je povinen provádět veškeré platby Poskytovateli pod přiděleným variabilním symbolem, který je uveden v každé proforma faktuře nebo v řádném daňovém dokladu.

4. Uživatel hradí cenu Služby vždy předem, a to na celé sjednané odbobí. Poskytovatel je oprávněn upozornit Uživatele na uplynutí období, na které má Uživatel Službu předplacenou, formou výzvy k zaplacení ceny Služby na další období.

5. Poskytovatel vystaví daňový doklad na základě přijetí úhrady ceny Služby a zřízení nebo prodloužení Služby. Uživatel souhlasí s tím, že Poskytovatel je oprávněn vystavit daňový doklad v elektronické podobě a zaslat jej Uživateli na emailovou adresu Uživatele.

6. V případě prodlení Uživatele s úhradou ceny Služby je Poskytovatel oprávněn, a to i bez předchozího upozornění Uživatele, přerušit poskytování Služby, a to až do okamžiku úhrady dlužné částky.

7. Bankovní poplatky u přeshraničních plateb je povinen uhradit Uživatel v plné výši.

8. Za datum zřízení Služby se považuje den odeslání Akceptace v Objednávce Služby. Datem prodloužení služby na další období je vždy výroční termín zřízení služby.

9. Daňový doklad bude Uživateli zaslán po přijetí odpovídající částky na bankovní účet dle proforma faktury nebo přes platební bránu na účet Poskytovatele. Daňový doklad bude Uživateli zaslán automaticky elektronickou formou na Uživatelem uvedenou Registrační e-mailovou adresu. Oproti poplatku 50,- Kč vystaví provozovatel na vyžádání Uživatele fakturu v papírové podobě a doručí ji Uživateli běžnou poštou kamkoli na území České republiky.

10. Poskytovatel si vyhrazuje právo na průběžné úpravy cen Služby - cena Služby však může být Uživateli zvýšena až v rámci platby na další období; za období, za které již byl poplatek uhrazen, nelze cenu zpětně navýšit, ledaže se jedná o další platbu v souvislosti s nedodržením podmínek Služby, či za doplňkovou objednávku (rozšíření Služby) ze strany Uživatele.

11. Cenu Uživatelem závazně objednané Služby je Poskytovatel oprávněn zvýšit o roční míru inflace vyhlášenou Českým statistickým úřadem, a to počínaje prvním lednem roku následujícího po roce, za který je inflace vyhlášena. Poskytovatel je zároveň oprávněn cenu zvýšit na základě rozhodnutí příslušného státního orgánu nebo v souvislosti se změnou právního předpisu (např. daňových zákonů).

12. Je-li Uživatel v prodlení s platbou déle než 10 dní, je Poskytovatel oprávněn vedle přerušení poskytování Služby jednostranně odstoupit od Smlouvy s Uživatelem. Takovýto postup Poskytovatele nevylučuje právo Poskytovatele žádat náhradu škody včetně ušlého zisku po Uživateli.

13. V případě, že Uživatel uhradil pro-forma fakturu na další období a v průběhu tohoto období dojde k ukončení poskytované Služby ať již ze strany Uživatele nebo Poskytovatele, uhrazená částka ani její poměrná část se nevrací.

14. Neuhrazením pro-forma faktury na další období ve stanovené lhůtě, případně po 2 následných marných výzvách, se automaticky ruší uzavřený smluvní vztah a Služba dále nepokračuje. Poskytovatel je oprávněn po marném uplynutí 10 dnů od splatnosti pro-forma faktury stránky Uživatele deaktivovat a jejich obsah zcela smazat.

15. V případě prodlení Uživatele s úhradou jakékoliv platby Poskytovateli má Poskytovatel vedle zákonného úroku z prodlení právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

VII. OSOBNÍ ÚDAJE

1. Při poskytování Služby Poskytovatel zpracovává osobní údaje v souladu s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně "GDPR"), které je v České republice doplněno doprovodným zákonem o zpracování osobních údajů č. 110/2019 Sb. a dalšími právními předpisy.

2. Podmínky zpracování osobních údajů jsou obsaženy v samostatném dokumentu "Zásady zpracování osobních údajů", který je dostupný prostřednictvím hypertextového odkazu zde nebo též na webových stránkách Poskytovatele.

3. "Osobním údajem" je každá informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (subjektu údajů). Identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

4. "Subjektem údajů" je výlučně fyzický osoba, jíž se osobní údaje týkají. Subjektem údajů není právnická osoba. Údaje vztahující se výlučně k právnické osobě tak nejsou osobními údaji. Osobním údajem však již je např. e-mailová adresa zaměstnance právnické osoby.

5. "Zpracováním" se rozumí jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

6. "Správcem" se rozumí subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; jsou-li účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie či členského státu, může toto právo určit dotčeného správce nebo zvláštní kritéria pro jeho určení.

7. "Zpracovatelem" se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce.

8. Zpracovávány jsou (nikoli však souběžně či výlučně) zejména tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, IČ, DIČ, IP adresa, a dále případně také datum narození, nebo rodné číslo a číslo identifikačního dokladu.

9. Služba je koncipována tak, aby se některé osobní údaje přímo zobrazily na Službou vytvořených internetových stránkách zdravotnického zařízení. Uživatel výslovně souhlasí se zveřejněním nezbytných údajů, které je možné považovat za osobní, na internetových stránkách, které Službou zřizuje. Poskytovatel neodpovídá za míru osobních informací, jež Uživatel zveřejní na internetových stránkách Službou založených. Uživatel bere na vědomí, že Služba je koncipována tak, aby Uživatel mohl v administraci sám zvolit a svobodně se tak rozhodnout podle své vlastní vůle, které informace zobrazí pro veřejnost, a které nikoliv. Uživatel svým vlastním rozhodnutím sám zodpovídá za míru osobních informací, které Službou na internetu od samého počátku zveřejní.

10. Je-li osoba Uživatele a vlastníka doménového jména rozdílná, zaručuje se Uživatel, že získal souhlas vlastníka domény k zpracování jeho údajů pro účely registrace doménového jména a vývoz údajů do třetích zemí v případě registrace nadnárodních a národních doménových jmen mimo země EU v souladu s GDPR.

11. Poskytovatel při zpracování osobních údajů vlastníků doménových jmen, předává tyto údaje třetím stranám - tzv. registrátorům domén, a to i do třetích zemí. Subjekt údajů dává Poskytovateli k tomuto zpracování výslovný pokyn a souhlas a zaručuje se, že získal souhlas Subjektu údajů k tomuto zpracování a informoval jej o poskytování těchto informací do třetích zemí.

12. Poskytovatel zpracovává lokační údaje (IP adresu) zařízení, které se přihlásí do systémového prostředí Poskytovatele, prostřednictvím kterého jsou poskytovány Služby, a to výhradně za účelem zabezpečení a ochrany systémového prostředí Poskytovatele. Lokační údaj (IP adresa) je zpracováván automaticky a není žádné třetí osobě předáván, vyjma případů k ochraně oprávněných zájmů Poskytovatele a s výjimkou případů, kdy je povinen Poskytovatel povinen údaj předat z důvodu rozhodnutí soudu, orgánu veřejné moci, nebo v případě, že mu tak ukládá donucující ustanovení právního předpisu.

Práva a povinnosti Poskytovatele a Uživatele při hostingu a při poskytování dalších služeb:

13. Poskytovatel prohlašuje a Uživatel bere na vědomí, že při plnění smlouvy v oblasti poskytování hostingových služeb může docházet k případnému zpracování osobních údajů Uživatelem v roli správce a Poskytovatelem v roli zpracovatele (ukládání dat, zálohování dat, mazání dat, a další typy zpracování). Smluvní strany se pro tento případ zavazují zpracovávat osobní údaje v souladu s GDPR a poskytovat si nezbytnou součinnost dle níže uvedených pravidel, přičemž Poskytovatel i Uživatel jsou povinni oba samostatně postupovat v souladu s GDPR. Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel zajišťuje Objednateli v rámci hostingu virtuální prostředí, ve kterém je nutno dodržovat pravidla a principy GDPR, přičemž tyto pravidla je povinen zavést a dodržovat právě Uživatel. Uživatel se v souladu s těmito Smluvními podmínkami zavazuje chovat se v hostingovém prostředí tak, aby naplnil účel a smysl GDPR, přičemž je výlučnou odpovědností Uživatele, nebude-li Uživatel postupovat v souladu s GDPR.

14. Poskytovatel, jako zpracovatel, se zavazuje zpracovávat osobní údaje v souladu s účely se smlouvou s Uživatelem, s těmito Smluvními podmínkami a na základě oprávněných pokynů Uživatele jako správce, a vždy v souladu s právními předpisy a GDPR. Poskytovatel se zavazuje nepředávat osobní údaje třetím osobám ani nezapojit žádného dalšího zpracovatele bez předchozího písemného souhlasu Správce.

15. Poskytovatel se zavazuje při poskytování hostingových služeb a případném zpracování osobních údajů zpracovávat údaje výhradně neadresně v rozsahu sjednaném s Uživatelem, po dobu trvání smluvního vztahu s Uživatelem včetně doběhu zálohování poskytovaných služeb a sám se přitom zdrží jakéhokoli jiného zpracování těchto údajů.

16. Poskytovatel je oprávněn informovat Uživatele o skutečnosti, že dle názoru Poskytovatele určitý pokyn Uživatele porušuje právní předpisy aplikovatelné na zpracování osobních údajů. V tomto případě je oprávněn pozastavit i poskytované hostingové a jiné související služby a zdržet se dalšího zpracování osobních údajů.

17. Poskytovatel a Uživatel zajistí, aby osoby, jejichž prostřednictvím vykonávají činnost, při které přicházejí do styku s poskytovanými osobními údaji, zachovávaly mlčenlivost o těchto údajích a o jejich zpracování. Tato povinnost trvá i po skončení této smlouvy.

18. Poskytovatel je povinen na oprávněný požadavek Uživatele poskytnout veškerou součinnost nezbytnou pro účely provedení kontroly Uživatelem nebo jím pověřenou osobou nad souladem činností Poskytovatele s právními předpisy a podmínkami těchto Smluvních podmínek, aniž by však zasáhl do práv a povinností třetích stran při poskytování služeb Poskytovatele. Poskytovatel rovněž poskytne takovému Uživateli součinnosti při jednáních s Úřadem pro ochranu osobních údajů a případně dalšími příslušnými úřady.

19. V případě, že Subjekt údajů odvolá svůj souhlas se zpracováním osobních údajů nebo vznese proti zpracování osobních údajů námitku, zavazuje se strana, které byl takový podnět doručen, informovat o této skutečnosti nejpozději do tří (3) pracovních dnů druhou stranu. Obě strany budou v takovém případě postupovat ve vzájemné součinnosti tak, aby bylo zpracování osobních údajů takového Subjektu údajů v souladu s právními předpisy ukončeno či omezeno.

20. Strany se zavazují vzájemně se informovat o všech významných skutečnostech, zejména o stížnostech subjektů údajů a jakékoli jiné komunikaci týkající se zpracování osobních údajů v souvislosti s jejich smluvním vztahem, jakýchkoli úkonech, komunikaci či zahájení kontroly za strany Úřadu pro ochranu osobních údajů, včetně informací o průběhu a výsledcích těchto úkonů, komunikace nebo kontroly.

21. Uživatel se zavazuje osobní údaje zabezpečit a ochraňovat v souladu s příslušnými právními předpisy a přijmout a dodržovat taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů, je povinen zajistit zabezpečený přístup k e-mailům a administraci a vyhnout se přitom provádění zpracovávání osobních údajů v e-mailech, pokud se nejedná o šifrovaný soubor (e-mailová úložiště nemohou být z povahy služeb šifrovány, pouze komunikační protokoly), šifrování souborů (úložiště nemohou být z povahy služeb šifrována sama o sobě) a dalších opatření odpovídající rizikům zpracovávaných osobních údajů. Poskytovatel i Uživatel se zavazují opatření specifikovaná níže pravidelně revidovat, hodnotit jejich účinnost a aktualizovat je s přihlédnutím k aktuálnímu stavu techniky a pravděpodobnosti a závažnosti rizik v oblasti zabezpečení zpracování osobních údajů. Poskytovatel a Uživatel si rovněž poskytnou případnou potřebnou součinnost za účelem provedení vyhodnocení takových technických a organizačních opatření. Touto součinností však nesmí dojít k narušení řádné činnosti Poskytovatele.

22. Uživatel i Poskytovatel budou při zpracování osobních údajů dodržovat následující technická a organizační opatření:

a) zabrání nepovolaným osobám ve vstupu k zařízením/systémům, jež zpracovávají a využívají osobní údaje (kontrola vstupu);

b) zajistí, aby zařízení/systémy sloužící ke zpracování osobních údajů nemohla být zneužita nepovolanými osobami (kontrola přístupu);

c) zajistí, aby osoby oprávněné k používání zařízení/systémů sloužících ke zpracování osobních údajů měly přístup pouze k osobním údajům spadajícím do oblasti jejich oprávnění (kontrola rozsahu přístupu);

d) zajistí, aby osobní údaje nemohly být při jejich předávání čteny, kopírovány, měněny nebo vymazány neoprávněnou osobou (kontrola předávání);

e) zajistí, aby mohlo být dodatečně prověřeno a zjištěno, zda a kým byly osobní údaje v systému zpracování osobních údajů zpracovány (kontrola zadávání);

f) zajistí, aby osobní údaje, které jsou na základě těchto Smluvních podmínek zpracovávány, byly zpracovávány pouze v souladu se smlouvou (kontrola smlouvy);

g) zajistí, aby osobní údaje byly chráněny proti náhodnému zničení nebo ztrátě (kontrola dostupnosti).

23. V případě, že dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, je Poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 24 hodin tuto skutečnost oznámit Uživateli.

24. Uživatel odpovídá za škodu způsobenou porušením svých povinností správce při zpracování osobních údajů. Bude-li jakákoliv škoda vzniklá z důvodu porušení GDPR ze strany Uživatele, případně z jakýchkoliv jiných důvodů na straně Uživatele, uplatněna a vymáhána na Poskytovateli, jako zpracovateli, zavazuje se Uživatel nahradit takto případně vzniklou škodu Poskytovateli v plném rozsahu. Tím není dotčeno právo Poskytovatele odstoupit od smlouvy či uplatnit jiná sankční opatření dle těchto Smluvních podmínek.

VIII. ZÁNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

1. Smluvní vztah mezi Poskytovatelem a Uživatelem je sjednán na dobu určitou v trvání 1 (jednoho) roku, pokud není ujednáno jinak. Prodloužení služeb Poskytovatele na další období provádí Poskytovatel automaticky - bez nutné další objednávky Uživatelem, a to za podmínek uvedených v článku III. bodě 9 těchto Smluvních podmínek.

2. Poskytování Služby je podmíněno pravidelným hrazením poplatku za poskytnutí Služby na smluvenou dobu. Výzva k úhradě poplatku bude zaslána ve formě proforma faktury. Pokud nebude poplatek podle proforma faktury Uživatelem řádně uhrazen (tj. ve výši a v čase uvedeném v zálohové faktuře), není Poskytovatel povinen dále poskytovat Službu. Poskytovatel neodpovídá za jakoukoliv škodu, která by mohla vzniknout deaktivací webových stránek, anebo smazáním dat, která byla uložena na serveru uživatelem.

3. Uživatel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Poskytovatele převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající Uživateli z těchto Smluvních podmínek na třetí osobu.

4. S ohledem na charakter poskytované Služby může být Uživatelem pouze podnikatel. Bez zadání IČ Uživatele nebude Objednávka Poskytovatelem přijata a Služba poskytnuta.

5. Poskytovatel je oprávněn Smlouvu jednostranně vypovědět bez výpovědní doby, je-li Uživatel v prodlení s platbou celkové částky Ceny za Služby nebo její části déle než 10 dní.

6. Zánik smlouvy nemá vliv na nárok Poskytovatele na úhradu veškerých dlužných částek za objednané Služby ze strany Uživatele.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tyto Smluvní podmínky mají větší právní sílu než ostatní ujednání o poskytování služby sjednané mezi Uživatelem a Poskytovatelem, pokud se nejedná o právní vztah založený na základě jiného smluvního ujednání, ve kterém bude výslovně uvedeno, že se daný vztah těmito Smluvními podmínkami neřídí. Případný spor bude řešen přednostně dohodou smluvních stran ve smyslu těchto Smluvních podmínek. Pouze skutečnosti, které nejsou výslovně uvedeny v těchto Smluvních podmínkách, se řídí ostatními ujednáními mezi Poskytovatelem a Uživatelem a platnými českými právními předpisy.

2. Smluvní strany se vzájemně zavazují, že vyjma případných referenčních listin neposkytnou třetím stranám žádné informace o smluvnímu vztahu nebo jeho účastnících, které jim byly zpřístupněny v souvislosti s plněním této smlouvy, s výjimkou svých účetních, daňových a právních poradců a s výjimkou informací všeobecně známých.

3. Smluvní strany prohlašují, že budou případné spory řešit především dohodou. Nedojde-li k dohodě, jsou k rozhodnutí sporu příslušné obecné soudy České republiky, přičemž smluvní strany sjednávají místní příslušnost obecného soudu Poskytovatele.

4. Poskytovatel si vyhrazuje právo tyto Smluvní podmínky v přiměřeném rozsahu jednostranně měnit. Poskytovatel oznámí změnu Smluvních podmínek publikací nové verze na webu www.medkontakt.cz nebo bude Uživatele o jejich změně informovat emailem. Uživatel má právo vypovědět smlouvu ve lhůtě 15 dnů od oznámení změny Smluvních podmínek Poskytovatelem.

5. Veškeré písemnosti budou Uživateli doručovány v elektronické formě na Registrační emailovou adresu. Poskytovateli doručuje Uživatel výhradně přes emailovou adresu uvedenou k těmto účelům na doménách Služby MEDKONTAKT CZ. V případě doručování zpráv prostřednictvím e-mailu se má za to, že zpráva byla druhé straně doručena následující pracovní den, není-li prokázáno dřívější doručení. Písemnosti doručované prostřednictvím pošty jsou doručeny okamžikem převzetí nebo okamžikem odepření převzetí jejich adresátem, v pochybnostech pak třetím dnem po jejich odeslání doporučeně.

6. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu vzájemně informovat o změnách jejich kontaktních údajů.

7. Uživatel výslovně prohlašuje, že na sebe ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírá nebezpečí změny okolností, za kterých byla smlouva uzavřena.

8. Smluvní strany se dohodly, že na jejich smluvní vztah se nevztahuje ust. § 1799 a § 1800 občanského zákoníku.

9. Toto znění Smluvních podmínek je platné a účinné od 7.6.2019 a nahrazuje v plném rozsahu dřívější znění Smluvních podmínek.

© Iatoria s.r.o. Poskytovatel Služby MEDKONTAKT CZ